Veelgestelde vragen

Beschermingsbewind

Certitudo legt jaarlijks, dan wel volgens afspraak met de kantonrechter, verantwoording af aan de kantonrechter door middel van een financieel verslag.

Daarnaast biedt Certitudo Bewindvoering u de mogelijkheid om een overzicht van het budget te zien via een online inlog. Zo kunt u zelf zien hoe er met uw geld wordt omgesprongen.

Beschermingsbewind is bedoeld ter bescherming van de vermogensrechtelijke (financiële) belangen van personen. Een bewindvoerder behartigt deze voor hen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand, of vanwege sociale omstandigheden structureel, dan wel tijdelijk, niet toe in staat zijn. Voor die groep is het (sinds 1982) mogelijk het vermogen of een deel ervan onder bewind te laten stellen. De bewindvoerder heeft als taak het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen. Daaronder verstaan we gelden als uitkering, loon, pensioen, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is ook mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op een bepaald goed, bijvoorbeeld een huis.

De bewindvoerder beheert tijdelijk of blijvend het vermogen van iemand die onder bewind staat. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangesteld. Het beheren houdt in dat de bewindvoerder verantwoordelijk is voor de financiële en de praktische kant van het vermogen. De bewindvoerder maakt binnen drie maanden na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld. Dit rapport moet aan de kantonrechter worden voorgelegd. De bewindvoerder legt gedurende het bewind verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. De kantonrechter controleert of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd.

De maatregel is destijds in het leven geroepen om de enorme afstand tussen volledig handelsonbekwame en onder curatele gestelde, personen te verkleinen. Personen die onder bewind worden gesteld blijven in tegenstelling tot onder curatele gestelde personen handelsbekwaam; zij worden slechts handelsonbevoegd. De kantonrechter spreekt een dergelijk bewind uit als de betrokkene niet in staat is zelfstandig zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk te behartigen. Hoewel de wet nadrukkelijk de mogelijkheid biedt slechts één of enkele bezittingen (bijvoorbeeld een huis, spaargeld, aandelen, waardevolle schilderijen, enz.) onder bewind te stellen, laat de praktijk zien dat meestal alle bezittingen van de betrokkene, inclusief de toekomstige, onder bewind worden gesteld. Jaarlijks worden ongeveer 6500 bewindvoeringen uitgesproken op grond van artikel 1:431 e.v. BW.

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de Wsnp stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten

In eerste instantie kan iemand zelf bewindvoering aanvragen maar ook een partner of familieleden tot in de vierde graad kunnen hiertoe een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Uw bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende. Onder al uw inkomen verstaan wij (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag, alimentatie, enz.). De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgemaakt op een rekening waarover u zelf kunt beschikken. Indien u geen leefgeldrekening tot uw beschikking heeft zullen wij deze voor u openen op uw naam.
Wij hechten veel waarde aan een goede dienstverlening en continuïteit van het werk. Door met twee deskundige mensen uw financiën te beheren, staan wij garant voor een optimale bereikbaarheid en vervanging tijdens ziekte of vacantie en afwezigheid van uw bewindvoerder, normaal hebt u altijd contact met uw vaste bewindvoerder, zodat u altijd weet met wie u afspraken maakt.

Vanaf 2015 heeft de beschermingsbewindvoerder meer bevoegdheden gekregen om ook assistentie te kunnen verlenen bij problematische schulden. Wanneer u schulden heeft, maar in principe geen psychische of fysieke redenen heeft om beschermingsbewind aan te vragen, kan de rechter verzocht worden om een zogenaamd schuldenbewind uit te spreken. Uw bewindvoerder zal uw budget op orde brengen en u vervolgens begeleiden naar een schuldhulpverleningstraject.

 • als cliënt geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren
 • als de administratie niet meer te overzien is
 • als de financiële post niet meer wordt geopend door de cliënt
 • als er betalingsachterstanden zijn ontstaan
 • als de cliënt geen overzicht meer kan geven van zijn financiën als er een schuldsanering is aangevraagd / of reeds is ingesteld en er daarnaast nog beheer van de financiën gewenst / vereist is ter voorkoming van nieuwe schulden

Een paar belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van bewindvoering:

 • de cliënt moet medewerking willen verlenen (als dat echt niet kan, kan bewindvoering via de Officier van Justitie worden aangevraagd).
 • er moet een geregeld inkomen zijn
 • er moet sprake zijn van problematische schulden
 • de cliënt kan om psychische of fysieke redenen geen zorg dragen voor zijn of haar eigen financiën

Als lid van de BPBI volgen wij de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOVCK). De tarieven per 1 januari 2015 vindt u hier.

De intakevergoeding is een éénmalige tegemoetkoming voor de kosten van het aanvragen van de bewindvoering en het in kaart brengen van de financiële situatie. Het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, het aanvragen van uitkeringen en vrijstellingen van betaling, het openen van een beheerrekening en het aanschrijven van instanties.
Het jaartarief dekt de kosten voor het gebruikelijke beheer van uw financiën. Wanneer er bijzondere handelingen verricht moeten worden, gebeurt dat tegen het uurtarief. De kantonrechter ziet toe op de redelijkheid van de vergoeding.
In het geval dat het inkomen niet toereikend is om de kosten van de bewindvoering te dragen kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten die de bewindvoering met zich meebrengt. Als deze situatie van toepassing is zal Certitudo dit voor u aanvragen

Ja, indien er gegronde redenen zijn. Mochten deze er zijn dan kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

De bewindvoering kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen.

Verder eindigt het bewind van rechtswege:

 • als de cliënt overlijdt.
 • als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.
 • als de algemene voorwaarden van Certitudo Bewindvoering niet worden nagekomen
Persoonlijk betrokken

Mentorschap

De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. Dit zijn dus allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier. Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan in principe zelf de eigen financiële zaken behartigen. De mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van zo iemand te bevorderen. Ook heeft de mentor tot taak om op andere gebieden op het persoonlijke vlak de belangen van iemand in de gaten te houden en hem raad te geven.

Mentorschap is nodig op het moment dat blijkt dat iemand tekortschiet in het behartigen van zijn belangen op het gebied van gezondheid en welzijn.

In eerste instantie kan iemand zelf mentorschap aanvragen maar ook een partner of familieleden tot in de vierde graad kunnen hiertoe een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Opgesomd:

 • de betrokkene zelf;
 • de partner van de betrokkene;
 • familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
 • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is;
 • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
 • de instelling waar iemand verblijft kan mentorschap aanvragen. Sinds 1 januari 2014 kunnen instellingen die de betrokkene verzorgen of begeleiden ook curatele en bewind aanvragen.
  Een mentorschap kan worden verzocht bij de kantonrechter door de betrokkene zelf, zijn familie, voogd, curator of het Openbaar Ministerie. De kantonrechter stelt het mentorschap in, op het moment dat vaststaat dat de betrokkene zijn niet-financiële belangen niet meer kan behartigen.

 

Het mentorschap eindigt door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor het is ingesteld, maar ook door de dood of de onder curatelestelling van de betrokkene.
Opgesomd zijn dit de voorwaarden:

   • door tijdsverloop, indien de mentor voor een bepaalde tijd was benoemd;
   • door overlijden van de mentor;
   • door ondercuratelestelling of instelling van een mentorschap ten behoeve van de mentor zelf;
   • door ontslag dat hem door de kantonrechter met ingang van een door de rechter bepaalde dag wordt verleend.

 

Staat uw vraag hier niet tussen?

Stel je vraag via ons contactformulier. Berichten verzonden via het contactformulier worden rechtstreeks verstuurd naar ons e-mailadres. U krijgt van ons, in de regel, binnen twee werkdagen een reactie.