Mentorschap

Certitudo heeft een nauwe samenwerking met verschillende Professionele zelfstandige mentoren, welke allen verbonden zijn aan de NBPM (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren). Deze professionele mentoren hebben een eigen verantwoordelijkheid welke niet wordt beïnvloed door andere partijen, ook niet door Certitudo. Door deze nauwe samenwerking kunnen wij u ook een combinatie van Bewindvoering en mentorschap aanbieden. Wij houden zorg gescheiden van uw financiën, zodat u zich over beide geen zorgen hoeft te maken.

Waar de beschermingsbewindvoerder het beheer voert over de financiële belangen van een cliënt, daar behartigt de mentor alle belangen met betrekking tot zorg voor diegenen die daar zelf niet toe instaat zijn. Van de website van de overheid:

“De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. Dit zijn dus allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier. Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan in principe zelf de eigen financiële zaken behartigen. De mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van zo iemand te bevorderen. Ook heeft de mentor tot taak om op andere gebieden op het persoonlijke vlak de belangen van iemand in de gaten te houden en hem raad te geven. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de vraag of een echtscheiding moet worden aangevraagd of over de omgang met bepaalde mensen. De mentor heeft alle bevoegdheden die deze in het belang van zijn taak nodig heeft. Ook hier geldt (evenals bij curatele) dat beslissen in hoogstpersoonlijke aangelegenheden niet mogelijk is.

De mentor kan zich (evenals de curator) wel mengen in een relatie van de betrokkene, als deze een duidelijk negatief effect op hem heeft. De mentor kan de hulpverlener in dat verband instructies geven. Hij treedt ook op wanneer hij meent dat in de zorg fouten gemaakt (dreigen te) worden. Het zorgplan of behandelingsplan behoeft instemming van de mentor (als de betrokken persoon wilsonbekwaam is) Dit geldt niet voor hoogstpersoonlijke aangelegenheden die daarin zijn opgenomen, zoals de levensbeëindiging van de betrokkene. In een dergelijke situatie heeft datgene wat de mentor zegt de status van advies. Op de internetsite www.rechtspraak.nl kunt u aanvullende informatie vinden over de taken van de mentor.”

Commitment

Om aan Mentorschap een invulling te kunnen geven werken wij nauw samen met een aantal professionele mentoren welke allen zijn toegelaten bij de rechtbank als professionele mentor en aangesloten zijn bij de NBPM. Beschermingsbewind en mentorschap worden bij ons strikt gescheiden gehouden, waardoor er geen belangenverstrengeling kan ontstaan. Tegelijkertijd biedt een combinatie van Certitudo Bewindvoering en een professionele mentor u wel meer duidelijkheid, doordat alles optimaal kan worden afgestemd tussen u, ons en de onafhankelijke mentor. Wilt u meer weten? Op de website van deze organisatie vindt u meer informatie over professioneel mentorschap. (eventueel een aantal links toevoegen naar websites van mentoren) https://www.nbpm.nl/

Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien staat uw vraag er ook tussen.

De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. Dit zijn dus allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier. Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan in principe zelf de eigen financiële zaken behartigen. De mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak en heeft bij het vervullen van die taak de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van zo iemand te bevorderen. Ook heeft de mentor tot taak om op andere gebieden op het persoonlijke vlak de belangen van iemand in de gaten te houden en hem raad te geven.

Mentorschap is nodig op het moment dat blijkt dat iemand tekortschiet in het behartigen van zijn belangen op het gebied van gezondheid en welzijn.

In eerste instantie kan iemand zelf mentorschap aanvragen maar ook een partner of familieleden tot in de vierde graad kunnen hiertoe een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Opgesomd:

  • de betrokkene zelf;
  • de partner van de betrokkene;
  • familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is;
  • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
  • de instelling waar iemand verblijft kan mentorschap aanvragen. Sinds 1 januari 2014 kunnen instellingen die de betrokkene verzorgen of begeleiden ook curatele en bewind aanvragen.
    Een mentorschap kan worden verzocht bij de kantonrechter door de betrokkene zelf, zijn familie, voogd, curator of het Openbaar Ministerie. De kantonrechter stelt het mentorschap in, op het moment dat vaststaat dat de betrokkene zijn niet-financiële belangen niet meer kan behartigen.

 

Tarieven

Klik hier voor Tarieven Mentorschap