Wijzigingen in toeslagen en uitkeringen in 2015

Kindregelingen

Per 1 januari 2015 worden van de huidige elf bestaande kindregelingen zeven regelingen geschrapt, zodat er uiteindelijk vier overblijven. Dit heeft gevolgen voor hoe u toeslagen en kortingen van de overheid ontvangt.

Alleenstaande ouderkorting

De alleenstaande ouderkorting wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt het kindgebonden budget verhoogt voor diegenen die worden geraakt door de afschaffing van de korting en geen toeslagpartner hebben of zijn. De verhoging van het kindgebonden budget is in de meeste gevallen echter niet hoog genoeg om het volledig wegvallen van de alleenstaande ouderkorting te compenseren. Wilt u weten welke gevolgen dit voor u heeft? U kunt dan contact met ons opnemen via de welbekende wegen.

TOG-regeling

Ook de tegemoetkoming Ouders Gehandicapte kinderen (TOG) verdwijnt. In plaats daarvan heeft u wellicht recht op tweemaal de kinderbijslag. Op de website van het SVB vindt u meer informatie.

Participatiewet

De participatiewet is gericht op, zoals de naam al aangeeft, participatie van uitkeringsgerechtigden. De overheid meent dat personen die een uitkering ontvangen van de gemeente of het UWV, daarvoor een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk mag leveren. Uw gemeente of het UWV neemt hierover contact met u op als dit voor u aan de orde is. Wijzigingen door de participatiewet hebben mogelijk ook gevolgen voor diegenen die een wajong-uitkering ontvangen.

Wajong

Personen die nu recht hebben op een wajong worden in de komende drie jaar beoordeelt. Blijkt hieruit dat u (deels) arbeid kan verrichten? Dan wordt uw uitkering vanaf 2018 verlaagt naar 70% van het minimumloon, waar dit op dit moment 75% bedraagt.

Een nieuwe aanvraag voor een wajong-uitkering wordt alleen gehonoreerd als een ziekte of handicap die u op jonge leeftijd heeft gekregen, tot gevolg heeft dat u nooit meer kunt werken. Beoordeelt het UWV dat u wel nog (deels) werkzaam kan zijn? Dan heeft u geen recht op een wajong-uitkering en zult u via uw gemeente een tegemoetkoming moeten aanvragen. Meer informatie over de wijzigingen in de wajong kunt u vinden op de website van het UWV.

Kostendelersnorm

De participatiewet regelt daarnaast dat wanneer u een gezamenlijk huishouden voert met andere volwassenen u mogelijk wordt gekort onder de noemer van de kostendelersnorm. Woont u met 1 iemand samen? Dan wordt u gekort met 50%. Woont u met bijvoorbeeld twee volwassenen samen, dan gaat de uitkering naar 43,55%. Voor meer informatie kunt u de website van de overheid raadplegen.